Project

Project Name

“Орхон аймаг, Баян-Өндөр сумын даваат багийн нутаг дэвсгэрт баригдах 2.1 км авто замын зураг төсөл боловсруулах”

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
ЗЗБНбД 22-004-2016 дугаартай “Авто зам төсөллөх”-ийн 11.3-т заасан “Хотын зам болон гэр хороолол, орон нутгийн тосгоны гудамж зам” –ын дагуу 3.5м өргөн зорчих хэсэг, 1.5м өргөн явган зам, 0.5км өргөн хөвөө, Т хэлбэрийн 3 замын уулзвар болон ус зайлуулах байгууламжийг иж бүрнээр шийдэж тусгасан 2.1 км авто замын авто зам, гэрэлтүүлэгийн зураг, төсөв боловсруулсан.
Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:    
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Замын байр зүйн судалгааг үндэслэн замын тэнхлэгийг тогтоох 
- Замын уулзвар, гарц, зогсоол, замын бусад элемент, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг судлан төлөвлөх 
- Ус зайлуулах байгууламжийн тооцоолол, зураг төсөл 
- Замын нарийвчилсан зураг төсөл, техникийн шаардлага, тайлбар бичиг боловсруулах  
- Бусад шугам сүлжээтэй холбоотой шаардлагатай зураг төсөл боловсруулах
- Тоо хэмжээ, төсөв

Funding

Орхон аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө

Client

Орхон аймгийн ЗДТГ

Consultant

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Contractor

-

Construction budget

-

Project period

Commencement

2019.07

Completion

2019.12

Other implemented projects

s r p