Төсөл

Төслийн нэр:

“Оюутолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замаас Ханбогд салхин цахилгаан станц хүртэлх 3.6 км сайжруулсан хайрган хучилтттай авто замын зураг төсөл боловсруулах”

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
“Авто зам төсөллөх” ЗЗБНбД 22-004-2016-ын “ЗБ” зэрэглэл буюу “Хөдөөгийн улирлын чанартай зам”-ын ангилалаар “Ханбогд салхин цахилгаан станц”-ын барилгын ажил болон ашиглалтын үед ашиглах тусгай зориулалтын авто зам төсөллөсөн. “Wind farm Roads requirements” DMS:0054-6051-ыг үндэслэн 5.0м өргөн зорчих хэсэг, 1 эгнээ, замын дунд хэсэгт 2 газар 150м урт нэмэлт эгнээтэй сайжруулсан хайрган хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулсан.  
 
Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:    
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Замын байр зүйн судалгааг үндэслэн замын тэнхлэгийг тогтоох 
- Замын уулзвар, гарц, зогсоол, замын бусад элемент, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг судлан төлөвлөх 
- Ус зайлуулах хиймэл байгууламжийн байрлалыг тогтоож дагуу огтлолыг тухайн хоолойн төлөвлөлттэй уялдуулан хийх 
- Тоо хэмжээ, төсөв

Санхүүжилт

QLEANTECH LLC

Захиалагч

QLEANTECH LLC

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

-

Барилгын ажлын төсөв

-

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2020.12

Дуусах

2021.01

Бусад бүх төсөл

s r p