Авто зам , гүүрийн зураг төсөл

    Манай компани Авто замын тухай хуулийн / шинэчилсэн найруулга / 33 дугаар зүйл буюу Зам, тээврийн хөгжлийн яамны олгосон доорх чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллага юм.

  • 1.1   Авто зам, замын байгууламжийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 
  • 2.1   Хурдны болон I дүгээр ангиллын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
  • 2.2   II болон түүнээс доош ангиллын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
  • 2.3   Хотын зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
  • 4.1   Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээ

       

Монгол улсын "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" 15.15.4., Авто замын тухай" хуулийн 5.1.4., дэх заалтыг үндэслэн

2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

 

 

Тусгай зөвшөөрөл

s r p